శ్రీకర శృంగార రాయ – Srikara Srungara

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

============================================
Telugu:
============================================
శ్రీకర శృంగార రాయ, శ్రీనివాస శుభకర,
నీకర , కమలాల కాంతి మాకు జూపర. ||శ్రీకర||

1. చరాచర సృష్టికర, చింతలన్ని బాపర, నీదు
చరణ సేవ జేయ చేరువందు నుంచర.
ఆర్తపోష అభయకర, శుభములన్ని నీయర, దయా
కర, దివ్యనయన దయను దరిన జేర్చర. ||శ్రీకర||

2. కౄర భావ కలుష హర, కామితార్ధ మీయర,
కరి కృపాళ, కరుణాకర కనికరము జూపర.
తిరుమలేశ, భక్త పోష, రమారమణ కావర, నీదు
స్మరణ లోనే జన్న సార్ధకము జేయర. ||శ్రీకర||

============================================
English:
============================================
SrI kara SRuMgaararaaya

SrIkara SRuMgaararaaya, SrInivaasa Subhakara,
nIkara, kamalaala kaaMti maaku jUparaa. ||SrIkara||

charaachara sRuShTikara, chiMtalanni baapara, nIdu
charaNa sEva jEya chEruvaMdu nuMchara
ArtapOSha abhayakara , Subhamulanni nIyara , dayaa
kara, divyanayana dayanu darina jErchara. || SrI kara||

kRUrabhaava kaluShahara, kaamitaardha mIyara ,
karikRupaala , karuNaakara kanikaramu jUpara
tirumalESa , bhakta pOSha , ramaaramaNa kaavara , nIdu
smaraNa lOnE janma saardhakamu jEyara . || SrI kara ||

============================================
Meaning:
============================================
Hey Lord SriNivasa, Hey Lord you give us all good things to us. Please show the light of your hands so that we can proceed in our life’s path.

1. Hey creator of the world, please remove all our worries, keep us close to you so that we can do your service. Hey lord! you are the helper in our distress, you are the most kindest, appear before us, so that we can see your cosmic form.
2. Hey Lord! you remove the dirty thoughts from our heart, please give us boons we wished, Hey saver of king elephant, show kindness on us. Hey lord, the saver of followers, please give us opportunity to spend our live in your prayers.

Music Album Link: http://lordbalajisongs.com/sri-venkata-ramaniyamu-may-2013/

1,771 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


four × 8 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>