బ్రహ్మాండముగ బ్రహ్మోత్సవము – Bramhandamuga Bramhotsavamu

Telugu
పల్లవి.
బ్రహ్మాండముగ బ్రహ్మోత్సవము,
బ్రహ్మాండ నాయకుని, బృహదోత్సవము. ||బ్రహ్మాం||

అనుపల్లవి.
సత్య, రమాసతి, సతతోత్యవము,
నిత్యము నరులకు నేత్రోత్సవము. ||బ్రహ్మాం||

1. గరుడ, గజేంద్ర, ఆంజనేయులతో,
మెరసెడి స్వామికి మహితోత్సవము,
తఱలు చంద్ర, భూ, సూర్య ప్రభలతో,
తిరుమల మంగళ తీర్ధోత్యవము. ||బ్రహ్మాం||

2. అహంభావులనుఅంతముచేసెడి, నార
సింహునికి సింహోత్సవము,
కంసుని హంసను లేపిన వానికి,
హంస, అశ్వ, రధ, చక్రోత్సవము. ||బ్రహ్మాం||

3. మల్లెలతెరలో, మొల్లల ఘుమలో,
మలయ స్వామికి, ముదితోత్సవము,
చల్లని ముత్యపు పందిరిలోన,
అలికిడి సమసిన పడకోత్సవము. ||బ్రహ్మాం||

4. దురితహరునికిదేవదేవునికి, బం
గరు పల్లకి, ప్రణయోత్సవము,
ఉరగ శయనుడు, ఉర్వీపతికి,
తిరుమల కొలనులో తెప్పోత్యవము. ||బ్రహ్మాం||

రమాకాంతరావు చాకలకొండ

English Meaning
Pallavi.
In a great way, we are celebrating Bramhotsava.
A service to the Lord of Universe.

Anupallavi.
This is festival of Satyadeva( Lord Vishnu) and Rama Devi (Lakshmi),
It is a great festival for the eyes.

1.The services of Garuda, King of Elephants, Anjaneya,
Are very gracious to see
The glittering Seva on Chandra Prabha, Surya Prabha,
Are so great to see in Tirumala.

2.The God who ends the life of Ego based devils,
We are offering service on Lion, who took Avathar as Narasimha,
The Gods who killed Kamsa, is given seva on
Swan, Horse, Chariot and Chakrotsavam, which are so great to see.

3.In the curtain decorated of garlands of aromatic flowers
Malaya Swami( Lord of Seven Hills) is performed Seva with devotion,
In MutyalaPandiri he is served with
Bed services after silence.

4.Lord who removes evil in the world and heart,
Is served in Pallaki along with mother Alivelumanga,
Lord who’s bed is Adisesha and who rules earth,
Is given a shower in the holy waters of Pushkarini.

Ramakantha Rao Chakalakonda

32,096 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 1 = seven

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>