బ్రహ్మాండముగ బ్రహ్మోత్సవము – Bramhandamuga Bramhotsavamu

Telugu పల్లవి. బ్రహ్మాండముగ బ్రహ్మోత్సవము, బ్రహ్మాండ నాయకుని, బృహదోత్సవము. ||బ్రహ్మాం|| అనుపల్లవి. సత్య, రమాసతి, సతతోత్యవము, నిత్యము నరులకు నేత్రోత్సవము. ||బ్రహ్మాం|| 1. గరుడ, గజేంద్ర, ఆంజనేయులతో, మెరసెడి స్వామికి మహితోత్సవము, తఱలు చంద్ర, భూ, సూర్య ప్రభలతో, తిరుమల మంగళ…

18,106 total views, 7 views today

Read more

కలడు కరుణామూర్తి – Kaladu Karuna Murthy

Telugu పల్లవి. కలడు కరుణామూర్తి కన్న తండ్రి, ఇలన ప్రతి జీవిలో ఈశ్వరుడు శ్రీహరి. ||కలడు|| అనుపల్లవి. అణువణువున యతడు నెల కొని ఉన్నాడు, ప్రాణములు కాపాడు పరమాత్ముడు హరి. ||కలడు|| 1. కన్నీరుకాల్వలైకారెడికన్నులలో, ఉన్నవన్నీ పోయి ఉడుకు జీవముతో, మున్నీరై…

1,257 total views, 1 views today

Read more